K. Yoshihashi

There is no biography on file for K. Yoshihashi