Yoshiharu Izutsu Yottan

Also Known As

  • Yoshiharu Izutsu

Game Credits

Audio

Arc the Lad: Twilight of the Spirits (2003)   (Koji Sakurai Project)
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.