Kyle Lu

Game Credits

Design

Xuanyuan Jian 4: Hei Long Wu xi Yun Fei Yang (2002)   (Game Editor)
 

Programming/Engineering

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao (2004)   (Main Programmer)
Xuanyuan Jian 4: Hei Long Wu xi Yun Fei Yang (2002)   ("Ten-Su" Programmer)
 

Audio

Xuanyuan Jian 4: Hei Long Wu xi Yun Fei Yang (2002)   (Voice Actors)
 


Developer Biography

Kyle Lu (Lu Zhikai, trad. Chinese 呂志凱, simpl. Chinese 吕志凯) is a Taiwanese programmer who has worked on Xianjian Qixia Zhuan 2 and 3D Xuanyuan Jian games.

Last updated: Jul 24, 2012