Ryuji Mutou

Game Credits

Audio

Shin Gōketsuji Ichizoku: Bonnō no Kaih... (2006)   (Vocalist)
Shin Gōketsuji Ichizoku Tōkon: Matrimelee (2003)   (Vocalist)
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.