Shinichi Saitō

Also Known As

  • Shinichi Saitoh
  • Shiniti Saito

Game Credits

Programming/Engineering

Onechanbara: Bikini Samurai Squad (2006)   (Menu Programmer)
The Legend of Heroes IV: Akai Shizuku (1996)   (Scenario Program (シナリオ・プログラム))
The Legend of Xanadu II (1995)   (Program (プログラム))
Revival Xanadu (1995)   (Programming-revival ver.)
Revival Xanadu II: Remix (1995)   (Programming-Remix ver.)
The Legend of Heroes III: Shiroki Majo (1994)   (Program (プログラム))
The Legend of Xanadu (1994)   (Program)
 

Support

Dragon Slayer: The Legend of Heroes II (1992)   (Assistants (アシスト))
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.