Paweł Libiszewski

Also Known As

  • Pawel Libiszewski

Game Credits

Art/Graphics

Hard Reset: Redux (2016)   (Art Director)
Shadow Warrior 2 (2016)   (Art Director)
Shadow Warrior (2013)   (Art Director)
Hard Reset: Exile (2012)   (Art Director)
Hard Reset (2011)   (Art Director)
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.