David R. Punshon

Portraits

Dave Punshon at Air Studios 2003