Shamil Rasizade

Portraits

Shamil Rasizade at Naughty Dog