Yoshio Sakamoto

Portraits

 Yoshio Sakamoto E3 2010