Vladimir Pokhilko

Portraits

Vladimir Pokhilko, June 1996