Moby Poll: Do you pre-order games, buy at launch, or wait?

Yo! Noid (Arcade)

Yo! Noid Screenshots

Arcade version

Yo! Noid Arcade Title Screen.

Title Screen.

Yo! Noid Arcade Map of the game.

Map of the game.

Yo! Noid Arcade Let's go.

Let's go.

Yo! Noid Arcade Hit him.

Hit him.

Yo! Noid Arcade Another enemy.

Another enemy.

Yo! Noid Arcade Hit the bird.

Hit the bird.

Yo! Noid Arcade Water is rising.

Water is rising.