Galaxian Screenshots (Atari 2600)

User Screenshots

Atari 2600 version

Title screen / the game screen
A game in progress
Watch out for dive bombing Galaxians!