How do you play retro games?

Zenji (Atari 5200)

Zenji Screenshots

Atari 5200 version

Zenji Atari 5200 Title screen

Title screen

Zenji Atari 5200 Gameplay on an easy level

Gameplay on an easy level

Zenji Atari 5200 The levels get bigger as the game progresses

The levels get bigger as the game progresses

Zenji Atari 5200 Watch out for the flames wandering about!

Watch out for the flames wandering about!

Zenji Atari 5200 A larger (more challenging) level

A larger (more challenging) level