Baoxiao Duobiqiu (DOS)

Baoxiao Duobiqiu Screenshots

DOS version

Introduction
Copy protection
Main menu
Select team
Select scenario
Shop
In-game