Fantasy World Dizzy (DOS)

Screenshot 10 of 29

Fantasy World Dizzy DOS The east tower.

The east tower.


Contributed by U.V. Impaler (7218) on May 14, 2005.