Xianjian Qixia Zhuan Screenshots (DOS)

User Screenshots

DOS version

Title Screen
The game begins. This is the main character, Li Xiaoyao
The Tower of Demon
Anu, one of the female characters
Fight the legendary beast Qilin