Moby Poll: What kind of game collector are you?

Xianjian Qixia Zhuan (DOS)

Xianjian Qixia Zhuan Screenshots

DOS version

Xianjian Qixia Zhuan DOS Title Screen

Title Screen

Xianjian Qixia Zhuan DOS The game begins. This is the main character, Li Xiaoyao

The game begins. This is the main character, Li Xiaoyao

Xianjian Qixia Zhuan DOS The Tower of Demon

The Tower of Demon

Xianjian Qixia Zhuan DOS Anu, one of the female characters

Anu, one of the female characters

Xianjian Qixia Zhuan DOS Fight the legendary beast Qilin

Fight the legendary beast Qilin