Thai Boxing Screenshots (Electron)

User Screenshots

Electron version

Loading screen
Loading text
Fight