Mandala Keichizoku Screenshots (FM Towns)

User Screenshots

FM Towns version

Title screen
Intro
Yikes! Don't scare me like that!..
Ya wanna play mahjong?
Dice-throwing
In progress
She is winning...
That's it, she got a mahjong. Damn...
Shut up :)