Gakuen King: Hidehiko Gakkō o Tsukuru

Gakuen King: Hidehiko GakkĊ o Tsukuru PC-98 Alice is writing Alice Soft logo...

MISSING COVER

Published by
Developed by
Released
Platforms
Critic Score User Score
FM Towns
...
...
PC-98
...
...

Available for Trade

Currently, there is nobody who is willing to trade this game.
 

Wanted for Trade

Currently, there is nobody who wants this game.MobyGames allows you to track the games you own and track the games you want. Some of the list features include describing the condition of the game, packaging materials, media, arbitrary comments, trading features and list access control. So go ahead and start tracking your collection or start trading games with fellow Moby Users.

To make a trade, contact the user via email. You can get a users email address by clicking on their screen name. Trades are handled independently of MobyGames, use at your own risk. MobyGames specifically disclaims any warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.