Gakuen King: Hidehiko Gakkō o Tsukuru

Gakuen King: Hidehiko GakkĊ o Tsukuru PC-98 Alice is writing Alice Soft logo...

MISSING COVER

Published by
Developed by
Released
Platforms
Critic Score User Score
FM Towns
...
...
PC-98
...
...

User Reviews

There are no reviews for this game.


Our Users Say

Platform Votes Score
FM Towns Awaiting 1 votes...
PC-98 Awaiting 1 votes...


Critic Reviews

There are no rankings for this game.