Gakuen King: Hidehiko Gakkō o Tsukuru

Gakuen King: Hidehiko GakkĊ o Tsukuru PC-98 Alice is writing Alice Soft logo...

MISSING COVER

Published by
Developed by
Released
Platforms
Critic Score User Score
FM Towns
...
...
PC-98
...
...

Release dates, publisher and developer information for this game listed by platform:

FM Towns

Published by
Alice Soft
Developed by
Alice Soft
Country
Japan flag Japan
Release Date
Jun, 1996

PC-98

Published by
Alice Soft
Developed by
Alice Soft
Country
Japan flag Japan
Release Date
Jun 07, 1996


Release dates and company information contributed by Infernos (11549) and Cor 13 (174162)