Gakuen King: Hidehiko Gakkō o Tsukuru

Gakuen King: Hidehiko GakkĊ o Tsukuru PC-98 Alice is writing Alice Soft logo...

MISSING COVER

Published by
Developed by
Released
Platforms
Critic Score User Score
FM Towns
...
...
PC-98
...
...

FM Towns
There is no technical information on file for the FM Towns release of this game. If you have the tech specs for this game, you can contribute them.

PC-98
Business Model Commercial
Input Devices Supported Keyboard, Mouse


Technical information contributed by Cor 13 (173892)