Kuru Kuru Kururin (Game Boy Advance)

Kuru Kuru Kururin Screenshots

Game Boy Advance version

Title Screen
Mode Select
Map
In Game
In Game
In Game