Metroid: Zero Mission Credits

Credits

Executive Producer Satoru Iwata
Producer Takehiro Izushi
Director Yoshio Sakamoto
Samus Design Hiroji Kiyotake
Course Design Masani Ueda, Takehiko Hosokawa, Ryuichi Nakada
Graphic Design Takayasu Morisawa, Tadashi Matsushita, Fumiko Miyamoto, Chiharu Sakiyama, Norikatsu Furuta, Hiroshi Momose
Programming Katsuya Yamano, Yoshinori Katsuki, Nobuhiro Ozaki, Tomohiro Kawase, Hideaki Shimizu
Music Composition Kenji Yamamoto, Minako Hamano
Sound Effects Takaya Fujii
Sound Programming Takaya Fujii
Package DesignYasuo Inoue, Sachiko Nakamichi, Yasuko Takahashi
Manual DesignYasuo Inoue, Sachiko Nakamichi, Yasuko Takahashi
Coordination Takahiro Harada
Debug Super Mario Club
NCL Special Thanks Kohta Fukui, Kentaro Nishimura, Takao Nakano, Kazuyoshi Osawa, Takeshi Furuta, Naoko Saeki, Hirokazu Tanaka
North American Localization Nathan Bihldorff, William Trinen
Localization Management Jeff Miller, Leslie Swan
NoA Product Testing Department Yoshinobu Mantani, Kyle Hudson, Eric M. Bush, Randy Shoemake, Richard S. Richardson, Thomas Hertzog, Michael Leslie, Kathy Huguenard, David Hunziker, Chris Needham, Mika Kurosawa
NoA Special ThanksMike Fukuda, Tatsumi Kimishima

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 291 other games
Jeff Miller, 155 other games
Leslie Swan, 150 other games
Nathan Bihldorff, 123 other games
William Trinen, 116 other games
Mike Fukuda, 92 other games
Kyle Hudson, 79 other games
Takehiro Izushi, 56 other games
Mika Kurosawa, 56 other games
Yoshinobu Mantani, 54 other games
Yasuo Inoue, 54 other games
Sachiko Nakamichi, 48 other games
Thomas Hertzog, 48 other games
Eric M. Bush, 46 other games
Hiroji Kiyotake, 43 other games
Takahiro Harada, 41 other games
Kenji Yamamoto, 34 other games
Hirokazu Tanaka, 33 other games
Chris Needham, 32 other games
Yoshio Sakamoto, 32 other games
Richard S. Richardson, 29 other games
Takao Nakano, 29 other games
Hideaki Shimizu, 28 other games
Randy Shoemake, 28 other games
Tatsumi Kimishima, 27 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

WarioWare: Touched!, a group of 29 people
Metroid Fusion, a group of 28 people
WarioWare: Twisted!, a group of 23 people
Metroid Prime, a group of 20 people
Warioland 4, a group of 18 people
Metroid Prime 2: Echoes, a group of 17 people
Mario Party 6, a group of 16 people
Odama, a group of 16 people
WarioWare, Inc.: Mega Party Game$!, a group of 16 people
WarioWare, Inc.: Mega Microgame$!, a group of 14 people
Mario Golf: Toadstool Tour, a group of 14 people
Mario Power Tennis, a group of 14 people
Tetris DS, a group of 14 people
Star Fox Assault, a group of 13 people
WarioWare: Smooth Moves, a group of 13 people
Trace Memory, a group of 13 people
Mario Party 7, a group of 13 people
Mario Tennis: Power Tour, a group of 13 people
Teleroboxer, a group of 13 people
Metroid: Other M, a group of 13 people
Fire Emblem, a group of 13 people
The Legend of Zelda: Twilight Princess, a group of 12 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 12 people
Mario Party 8, a group of 12 people
Mario Superstar Baseball, a group of 12 people

Credits for this game were contributed by Freeman (35076) and formercontrib (159671)