Naruto Konoha Senki (Game Boy Advance)

Naruto Konoha Senki Screenshots

Game Boy Advance version

Title screen