Naruto Konoha Senki Screenshots (Game Boy Advance)

User Screenshots

Game Boy Advance version

Title screen