Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters Credits

Staff

ProgramMasanaka Takahashi (M. Takahashi), Shusa Yaegashi (S. Yaegashi), Kenji Miyaoka (K. Miyaoka), Kōichi Karasawa (K. Karasawa)
Graphic DesignMitsuyo Taira (Mitsuyo), Mitsuhiro Tougou (Duke), Kazuya Suzuki (K. Suzuki), Shiori Satoh (S. Satoh), Norio Takemoto (N. Takemoto), Keita Nose (KTA), Nobuya Nakazato (NN)
Sound ProgramAtsushi Fujio (A. Fujio), Osamu Kasai (O. Kasai)
MusicMiki Yanagisawa (Miki-Chang)
Sound TreatmentMasanori Adachi (M. Adachi)
Package DesignMasahiro Yoshihashi (M. Yoshihashi)
SupervisorYutaka Haruki (Y. Haruki)
DirectorMitsuyo Taira (Mitsuyo)
ProducerTomikazu Kirita (T. Kirita)
Presented byKonami

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Tomikazu Kirita, 90 other games
Yutaka Haruki, 34 other games
Osamu Kasai, 30 other games
Nobuya Nakazato, 30 other games
Atsushi Fujio, 29 other games
Masanori Adachi, 28 other games
Norio Takemoto, 21 other games
Kazuya Suzuki, 20 other games
Keita Nose, 11 other games
Masahiro Yoshihashi, 8 other games
Miki Yanagisawa, 8 other games
Kenji Miyaoka, 6 other games
Kōichi Karasawa, 6 other games
Masanaka Takahashi, 6 other games
Mitsuyo Taira, 4 other games
Shusa Yaegashi, 4 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Rocket Knight Adventures, a group of 8 people
Sparkster, a group of 8 people
Snatcher, a group of 7 people
Castlevania Bloodlines, a group of 6 people
Contra Hard Corps, a group of 6 people
Contra III: The Alien Wars, a group of 4 people
Double Dribble: The Playoff Edition, a group of 4 people
Lethal Enforcers, a group of 4 people
Lethal Enforcers II: Gun Fighters, a group of 4 people
Mōryō Senki Madara 2, a group of 4 people
Goal Storm, a group of 3 people
Castlevania: Symphony of the Night, a group of 3 people
Vandal Hearts, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60834) and Evil Ryu (65878)