Hong Kong Mahjong Pro

Critic Score User Score
DOS
70
...
Windows
...
...
Windows 3.x
...
5.0