Hong Kong Mahjong Pro

Critic Score User Score
DOS
70
4.3
Windows
...
4.2
Windows 3.x
...
5.0