How do you play retro games?

Idol Janshi Suchie-Pai II

Idol Janshi Suchie-Pai II Screenshots

Arcade version

Idol Janshi Suchie-Pai II Arcade Title Screen.

Title Screen.

Idol Janshi Suchie-Pai II Arcade Intro.

Intro.

Idol Janshi Suchie-Pai II Arcade Select a player.

Select a player.

Idol Janshi Suchie-Pai II Arcade Next opponent.

Next opponent.

Idol Janshi Suchie-Pai II Arcade Ready to play.

Ready to play.

Idol Janshi Suchie-Pai II Arcade Doesn't look happy.

Doesn't look happy.

Idol Janshi Suchie-Pai II Arcade Next tile?

Next tile?


Idol Janshi Suchie-Pai II Screenshots

SEGA Saturn version

Idol Janshi Suchie-Pai II SEGA Saturn Title screen

Title screen