How do you play retro games?

KiKi KaiKai

KiKi KaiKai Screenshots

Arcade version

KiKi KaiKai Arcade Title screen

Title screen

KiKi KaiKai Arcade Intro

Intro

KiKi KaiKai Arcade Ghosts

Ghosts

KiKi KaiKai Arcade Zombie

Zombie

KiKi KaiKai Arcade Little annoying things

Little annoying things

KiKi KaiKai Arcade On bridge

On bridge

KiKi KaiKai Arcade Game Over

Game Over


KiKi KaiKai Screenshots

MSX version

KiKi KaiKai MSX Title screen

Title screen

KiKi KaiKai MSX The wall closed itself... you can't go back anymore!

The wall closed itself... you can't go back anymore!

KiKi KaiKai MSX Pick up the key

Pick up the key

KiKi KaiKai MSX Shoot the creatures

Shoot the creatures

KiKi KaiKai MSX Watch out for the Long necked

Watch out for the Long necked

KiKi KaiKai MSX Can you defeat the first Scene Guard?

Can you defeat the first Scene Guard?

KiKi KaiKai MSX Defeated the Scene Guard

Defeated the Scene Guard

KiKi KaiKai MSX New enemies will appear

New enemies will appear

KiKi KaiKai MSX Another key to be picked up

Another key to be picked up

KiKi KaiKai MSX And can you defeat the first Scene Guard?

And can you defeat the first Scene Guard?


KiKi KaiKai Screenshots

TurboGrafx-16 version

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 Title screen

Title screen

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 Intro... The family on a journey on board a mysterious ship

Intro... The family on a journey on board a mysterious ship

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 Shoot the bastards or waive your flag

Shoot the bastards or waive your flag

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 Miss Long Neck

Miss Long Neck

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 The enemy boss of scene 1

The enemy boss of scene 1

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 Boss is defeated, heroine can go to next level

Boss is defeated, heroine can go to next level

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 Scene 2

Scene 2

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 Strange "plates" creatures

Strange "plates" creatures

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 Lego-head

Lego-head

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 Help! I'm drowning...

Help! I'm drowning...

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 Second boss

Second boss

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 Continue?

Continue?

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 Yep, KK is Japanese game. Definitely.

Yep, KK is Japanese game. Definitely.

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 White snakes

White snakes

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 This ball slows me

This ball slows me

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 Crowd of enemies, every enemy is deadly.

Crowd of enemies, every enemy is deadly.

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 Third boss

Third boss

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 Living stones

Living stones

KiKi KaiKai TurboGrafx-16 Life lost

Life lost