Shufflepuck Cafe (Macintosh)

Shufflepuck Cafe Screenshots

Macintosh version

Title screen
Main menu - select your opponent.
Take on the drunken frog!