Shinobi (MSX)

Shinobi Screenshots

MSX version

Loading screen
Credits
Control menu