Dual Heroes Screenshots (Nintendo 64)

User Screenshots

Nintendo 64 version

Title screen.