Mega Man 2 Credits

Credits

Metal Man DesignMasanori Sato
Air Man DesignYouji Kanazawa
Bubble Man DesignTakashi Tanaka
Quick Man DesignHirofumi Mizoguchi
Crash Man DesignAkira Yoshida
Flash Man DesignTomoo Yamaguchi
Heat Man DesignToshiyuki Kataoka
Wood Man DesignMasakatsu Ichikawa
Character DesignYasuaki Kishimoto (Yasukichi), Keiji Inafune (Inafking), Naoya Tomita (Tom Pon), Nagineko, 2m03cm Man, Akira Kitamura (A. K.)
Sound ProgrammerTakashi Tateishi (Ogeretsu Kun), Manami Matsumae (Manami Ietel), Yoshihiro Sakaguchi (Yuukichan's Papa)
ProgrammerNobuyuki Matsushima (H. M. D.)
PlannerAkira Kitamura (A. K.)
Special ThanksHiroyuki Maetani, Tatsuya Kasai, Mamoru Asoshina, Junichi Kanda, Masahiro Takahashi, Akimitsu Tsubata, Yoshiaki Goto, Kazunari Suzuki, Yuu Yamazaki, Tomohiro Hosoya, Yoshiaki Nanki, Yasuhito Sasaki, Jun Kato, Seikou Jougan, Kenji Kinoue, Takashi Umezawa, Kazuya Wakazuki, Masashi Yamauchi, Makoto Ogoma, Seiji Tanaka, Hideaki Kawai, Ryouji Yasuda, Takayuki Wakisaka, Takumi Yoshinaga, Yasuto Nakamura, Shin Ienaka, Hirofumi Moriiwa, Tetsuya Miura, Michinari Satou, Yukio Hasegawa, Hiroyuki Tannai, Michiaki Hama, Takeo Morimoto, Masaki Sato, Youji Miyamoto, Shigehisa Iinuma, Yoshitomo Kodama, Taketsugu Wakabayashi, Toshiteru Ogura, Takeshi Arai, Hironori Matsumura (Fish Man)
Box Cover Illustrator (USA)Marc William Ericksen

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Keiji Inafune, 80 other games
Marc William Ericksen, 76 other games
Takashi Tateishi, 27 other games
Manami Matsumae, 19 other games
Yoshihiro Sakaguchi, 16 other games
Yasuaki Kishimoto, 15 other games
Takumi Yoshinaga, 11 other games
Naoya Tomita, 10 other games
Takeshi Arai, 9 other games
Nobuyuki Matsushima, 9 other games
Takashi Tanaka, 9 other games
Shin Ienaka, 8 other games
Tomohiro Hosoya, 8 other games
Hironori Matsumura, 8 other games
Akira Kitamura, 7 other games
Seiji Tanaka, 7 other games
Jun Kato, 5 other games
Masaki Sato, 5 other games
Hideaki Kawai, 4 other games
Takeo Morimoto, 4 other games
Tomoo Yamaguchi, 4 other games
Kazunari Suzuki, 3 other games
Masashi Yamauchi, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mega Man, a group of 7 people
Rockman Complete Works: Rockman, a group of 7 people
Legendary Wings, a group of 7 people
Mega Man 5, a group of 4 people
Lost Planet 2, a group of 3 people
Final Fight, a group of 3 people
Final Fight: Double Impact, a group of 3 people
Breath of Fire, a group of 3 people
Willow, a group of 3 people
Final Fight, a group of 3 people
Mega Man 3, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by Freeman (35202), chirinea (40854), Marker (507), J. Michael Bottorff (1770), MegamanX64 (15980) and 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (58339)