Moby Poll: Do you pre-order games, buy at launch, or wait?

Shi-Kin-Joh (NES)

Shi-Kin-Joh Screenshots

NES version

Shi-Kin-Joh NES Title Screen

Title Screen