Pokémon White Version 2 (Nintendo DS)

Pokémon White Version 2 Screenshots

Nintendo DS version

Save screen
Title screen
Intro screen
Intro screen (boy)
Intro screen (Girl)
Intro screen (pokemon)
The farm
Trainer battle start
Pokemon battle
Pokemon Battle #2