Mario Bros. Special Screenshots (PC-88)

Screenshot 17 of 19

Mario Bros. Special PC-88 There are crabs here, too

There are crabs here, too


Contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60835) on Jul 01, 2010.