Snatcher Credits

Credits

ScenarioHideo Kojima (H. Kojima)
Mechanical DesignYoshihiko Ōta (Y. Ohta)
Character DesignTomiharu Kinoshita (T. Kinoshita)
Character AssistantY. Minami
Main ProgramToshiya Adachi (T. Adachi)
Sub ProgramHiroyuki Fukui (H. Fukui), M. Ozawa, Kōji Toyohara (K. Toyohara), Y. Nakanishi
Sound EffectIku Mizutani (I. Mizutani)
Music CompositionMasahiro Ikariko (M. Ikariko)
SupervisorNaoki Matsui (N. Matsui)

"Character Unit"

Chief EditorNaoki Matsui (N. Matsui), Hideo Kojima (H. Kojima)

- Design -

Character DesignTomiharu Kinoshita (T. Kinoshita)
Character EstablishmentHideo Kojima (H. Kojima), Tomiharu Kinoshita (T. Kinoshita)
Back Ground EstablishmentHideo Kojima (H. Kojima), Tomiharu Kinoshita (T. Kinoshita)
Background DesignTomiharu Kinoshita (T. Kinoshita)
Mechanical EstablishmentYoshihiko Ōta (Y. Ohta), Hideo Kojima (H. Kojima)
Mechanical DesignYoshihiko Ōta (Y. Ohta)

- Continuity -

Planning ContinuityHideo Kojima (H. Kojima)
Picture ContinuityTomiharu Kinoshita (T. Kinoshita)
Original PictureTomiharu Kinoshita (T. Kinoshita)
LayoutHideo Kojima (H. Kojima), Tomiharu Kinoshita (T. Kinoshita)
AnimationYoshihiko Ōta (Y. Ohta), Naoki Matsui (N. Matsui), Tomiharu Kinoshita (T. Kinoshita)

- Digitized Support -

Original Picture InputY. Minami, Naoki Matsui (N. Matsui), Yoshihiko Ōta (Y. Ohta), Tomiharu Kinoshita (T. Kinoshita), M. Ozawa
Scene KeeperShuko Iwamoto (S. Iwamoto)
Basic DrawingY. Minami, Naoki Matsui (N. Matsui), Yoshihiko Ōta (Y. Ohta), Tomiharu Kinoshita (T. Kinoshita), Hiroyuki Fukui (H. Fukui [for MSX]), Kōji Toyohara (K. Toyohara)
Label ManagementShuko Iwamoto (S. Iwamoto)

- Character Tool Programing -

X4Satoshi Yoshikawa (S. Yoshikawa [Project 5])
X5 / X6Hiroyuki Fukui (H. Fukui)
CX_1PROJECT 1 team

- Digitized Effect -

Background DesignYoshihiko Ōta (Y. Ohta), Naoki Matsui (N. Matsui), Tomiharu Kinoshita (T. Kinoshita)
Character DesignTomiharu Kinoshita (T. Kinoshita), Naoki Matsui (N. Matsui), Yoshihiko Ōta (Y. Ohta)
Animation DesignYoshihiko Ōta (Y. Ohta), Naoki Matsui (N. Matsui), Tomiharu Kinoshita (T. Kinoshita)
SFX (special effect) DesignNaoki Matsui (N. Matsui), Yoshihiko Ōta (Y. Ohta), Tomiharu Kinoshita (T. Kinoshita)
Assistant for Character DesignY. Minami, Masashi Sakurai (M. Sakurai), Masanori Shiku (M. Shiku), Tomohiro Nishio (T. Nishio), Chisa Matsuda (C. Matsuda), Kazutomo Terada (K. Terada)
Colour Co‑ordination DesignerNaoki Matsui (N. Matsui), Yoshihiko Ōta (Y. Ohta), Tomiharu Kinoshita (T. Kinoshita)
Colour Chart DesignerShuko Iwamoto (S. Iwamoto)
Special ThanksKuniaki Kinoshita (Coonie)

- Logo -

Title DesignNaoki Satō (N. Satou)
Title ConceptNaoki Matsui (N. Matsui), Hideo Kojima (H. Kojima)
Title DigitaizingYoshihiko Ōta (Y. Ohta)
Team‑Logo Design / ConceptNaoki Matsui (N. Matsui), Masashi Sakurai (M. Sakurai)
Junker mark DesignYoshihiko Ōta (Y. Ohta)
Junker mark ConceptHideo Kojima (H. Kojima)
Konami LogoNaoki Matsui (N. Matsui), Masashi Sakurai (M. Sakurai)
Telop LogoNaoki Matsui (N. Matsui), Masashi Sakurai (M. Sakurai)

- Snatcher News Paper -

ConceptHideo Kojima (H. Kojima)
Snatcher Model‑MakingYoshihiko Ōta (Y. Ohta)
PixNaoki Matsui (N. Matsui), Hideo Kojima (H. Kojima)
DigitizingNaoki Matsui (N. Matsui), Hideo Kojima (H. Kojima), Yoshihiko Ōta (Y. Ohta)

- MSX Conversion -

Cheief Editor For MSX CharacterNaoki Matsui (N. Matsui)
Conversion SheetNaoki Matsui (N. Matsui)
Colour SeparationNaoki Matsui (N. Matsui)
Transfer & Post-HandlingNaoki Matsui (N. Matsui), Y. Minami
Special Use ofimage scanner

"Command Unit"

Chief Editor for Game ScenarioHideo Kojima (H. Kojima)
Game DesignHideo Kojima (H. Kojima)
ScenarioHideo Kojima (H. Kojima)
Adventure‑Flow DesignHideo Kojima (H. Kojima)
Conversation‑Data inputHideo Kojima (H. Kojima), Shuko Iwamoto (S. Iwamoto), Naoki Matsui (N. Matsui), Yoshihiko Ōta (Y. Ohta), Tomiharu Kinoshita (T. Kinoshita), Kōji Toyohara (K. Toyohara), Y. Nakanishi
Adventure Languate (AVG1) DesignToshiya Adachi (T. Adachi)
Story CommandHideo Kojima (H. Kojima)
Command InputHideo Kojima (H. Kojima)
Character/Animation/Sound CallHideo Kojima (H. Kojima), Kōji Toyohara (K. Toyohara)

- Trsnsfer -

Transfer‑ProgramToshiya Adachi (T. Adachi)
Renumber‑ProgramY. Nakanishi, Toshiya Adachi (T. Adachi)
RenumberingY. Nakanishi, Kōji Toyohara (K. Toyohara)
Command‑TransferY. Nakanishi, Hideo Kojima (H. Kojima), Naoki Matsui (N. Matsui), Yoshihiko Ōta (Y. Ohta), Kōji Toyohara (K. Toyohara), Y. Minami
Computer Code TransferToshiya Adachi (T. Adachi)
Post‑HandlingY. Nakanishi, Hideo Kojima (H. Kojima), Naoki Matsui (N. Matsui), Yoshihiko Ōta (Y. Ohta), Tomiharu Kinoshita (T. Kinoshita), Kōji Toyohara (K. Toyohara), Y. Minami
Disc‑Writer ProductionToshiya Adachi (T. Adachi)

- Debug -

Story CheckHideo Kojima (H. Kojima)
Debug Program (DEBUGER) DesignToshiya Adachi (T. Adachi)
DebugHideo Kojima (H. Kojima), Naoki Matsui (N. Matsui), Yoshihiko Ōta (Y. Ohta), Kōji Toyohara (K. Toyohara), Tomiharu Kinoshita (T. Kinoshita), Y. Minami

- Flag -

Flag ManagementHideo Kojima (H. Kojima), Kōji Toyohara (K. Toyohara), Yoshihiko Ōta (Y. Ohta), Naoki Matsui (N. Matsui), Y. Nakanishi
Flag Manege‑TableHideo Kojima (H. Kojima)

- MSX Version -

Command ConversionY. Nakanishi, Hiroyuki Fukui (H. Fukui)
Post‑HandlingY. Nakanishi
Disc‑Writer ProductionHiroyuki Fukui (H. Fukui)
Disc‑WritingHiroyuki Fukui (H. Fukui)
‑ Special Thanks -WAVY‑77, PC_98, Ichitarou, RS_232C, Ikuko Minowa (I. Minowa)

"Programing Unit"

Chief Editor for ProgramingToshiya Adachi (T. Adachi)

- Display System -

Display System DesignToshiya Adachi (T. Adachi)
Display Module DesignKōji Toyohara (K. Toyohara), Toshiya Adachi (T. Adachi)
Display Module ProgramingKōji Toyohara (K. Toyohara)
Display Control System DesignToshiya Adachi (T. Adachi)
Display Control System ProgramingM. Ozawa, Toshiya Adachi (T. Adachi)
Display Buffer Control System DesignToshiya Adachi (T. Adachi)
Display Buffer Control System ProgramingKōji Toyohara (Y. Toyohara), M. Ozawa, Toshiya Adachi (T. Adachi)
Character Loading Module DesignToshiya Adachi (T. Adachi), M. Ozawa
Character Loading Module ProgramingM. Ozawa, Toshiya Adachi (T. Adachi)
Compressing ModuleToshiya Adachi (T. Adachi)

- Animation -

Animation ControlM. Ozawa, Toshiya Adachi (T. Adachi)

- SFX -

Framing ModuleM. Ozawa
Pallet Change ModuleM. Ozawa
Scroll ModuleM. Ozawa
Searchlight ModuleM. Ozawa
Animation OperatorM. Ozawa

- Command -

Command InterpreterToshiya Adachi (T. Adachi)
Command Control SystemToshiya Adachi (T. Adachi)
Timing Control ModuleToshiya Adachi (T. Adachi)

- System -

System DesignToshiya Adachi (T. Adachi)
Interrupt ControlToshiya Adachi (T. Adachi)
Multi‑Task ControlToshiya Adachi (T. Adachi)
Disc Operating SystemToshiya Adachi (T. Adachi)

- Real Time System -

Shot Control ModuleM. Ozawa
Hit Direction ModuleHiroyuki Fukui (H. Fukui)
Real Time ControlToshiya Adachi (T. Adachi)
JUNKER'S EYE ProgramingHiroyuki Fukui (H. Fukui)
JUNKER'S EYE Command-sideNaoki Matsui (N. Matsui)

- MSX Version -

Chief Editor for ProgramingHiroyuki Fukui (H. Fukui)
Display Module ConvertHiroyuki Fukui (H. Fukui), Kōji Toyohara (K. Toyohara)
Display Module ProgramingHiroyuki Fukui (H. Fukui), Kōji Toyohara (K. Toyohara)
Display Control System ConvertToshiya Adachi (T. Adachi), Hiroyuki Fukui (H. Fukui)
Display Control System ProgramingM. Ozawa, Hiroyuki Fukui (H. Fukui)
Display Buffer Control System ConvertHiroyuki Fukui (H. Fukui)
Display Buffer Control System ProgramingHiroyuki Fukui (H. Fukui), Kōji Toyohara (Y. Toyohara), M. Ozawa, Toshiya Adachi (T. Adachi)
Character Loading Module ConvertM. Ozawa, Hiroyuki Fukui (H. Fukui)
Character Loading Module ProgramingM. Ozawa, Toshiya Adachi (T. Adachi), Hiroyuki Fukui (H. Fukui)
Compressing ModuleHiroyuki Fukui (H. Fukui)

- Animation -

Animation Control DesignHiroyuki Fukui (H. Fukui), M. Ozawa, Toshiya Adachi (T. Adachi)
Animation Control ProgramnigHiroyuki Fukui (H. Fukui), M. Ozawa, Toshiya Adachi (T. Adachi)

- SFX -

Framing ModuleM. Ozawa
Sound ModuleM. Ozawa
Noise ModuleHiroyuki Fukui (H. Fukui), M. Ozawa
Pallet Change ModuleM. Ozawa, Hiroyuki Fukui (H. Fukui)
Scroll ModuleHiroyuki Fukui (H. Fukui), M. Ozawa
Searchlight ModuleHiroyuki Fukui (H. Fukui), M. Ozawa
Animation OperatorHiroyuki Fukui (H. Fukui), M. Ozawa

- Command -

Command InterpreterHiroyuki Fukui (H. Fukui), Toshiya Adachi (T. Adachi)
Command Control SystemToshiya Adachi (T. Adachi), Hiroyuki Fukui (H. Fukui)
Character Display ModuleHiroyuki Fukui (H. Fukui), Toshiya Adachi (T. Adachi)
Timing Control ModuleHiroyuki Fukui (H. Fukui), Toshiya Adachi (T. Adachi)

- System -

System DesignHiroyuki Fukui (H. Fukui), Toshiya Adachi (T. Adachi)
Interrupt ControlHiroyuki Fukui (H. Fukui)
Disc Operating SystemHiroyuki Fukui (H. Fukui)

- Real Time System -

Shot Control ModuleM. Ozawa, Hiroyuki Fukui (H. Fukui)
Hit Derection ModuleHiroyuki Fukui (H. Fukui)
Real Time ControlHiroyuki Fukui (H. Fukui)
Special ThanksYHP

"Sound Unit"

Chief EditorIku Mizutani (I. Mizutani)
Sound PlanningIku Mizutani (I. Mizutani), Masahiro Ikariko (M. Ikariko), Noriko Gushiken (N. Gushiken)
Musical CompositionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Seiichi Fukami (S. Fukami), S. Masuda, M. Shirakawa (M. Sirakawa)
Musical ArrangementMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)
Sound EffectIku Mizutani (I. Mizutani)
Sound System PlanningIku Mizutani (I. Mizutani), Noriko Gushiken (N. Gushiken), Masahiro Ikariko (M. Ikariko)

- Digitize & Digitize Support - (For PC Version)

OPN EditorIku Mizutani (I. Mizutani)
OPN voiceIku Mizutani (I. Mizutani), Masahiro Ikariko (M. Ikariko), Seiichi Fukami (S. Fukami)
Program EffectIku Mizutani (I. Mizutani), Toshiya Adachi (T. Adachi)
System EffectIku Mizutani (I. Mizutani)
Transfer ProgramingIku Mizutani (I. Mizutani)
RenumberingIku Mizutani (I. Mizutani)
Sound‑Label ProductionIku Mizutani (I. Mizutani), Masahiro Ikariko (M. Ikariko)
Sound‑Label ManagementIku Mizutani (I. Mizutani)
Sound SpecificationsMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Iku Mizutani (I. Mizutani)
Voice EditorShinji Tasaka (S. Tasaka), Hideaki Shikama (H. Shikama), Iku Mizutani (I. Mizutani)

- Digitize & Digitize Support - (For MSX Version)

SCC Ver1.1 EditorNoriko Gushiken (T. Gushiken)
SCC WaveYoshinori Sasaki (Y. Sasaki), Masahiro Ikariko (M. Ikariko), Noriko Gushiken (N. Gushiken), Iku Mizutani (I. Mizutani), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)
Program EffectNoriko Gushiken (N. Gushiken), Kazuhiko Uehara (K. Uehara), Masahiro Ikariko (M. Ikariko), Kouji Murata (K. Murata)
System EffectNoriko Gushiken (N. Gushiken), Masahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)
RenumberingNoriko Gushiken (N. Gushiken)
Sound‑Label ProductionNoriko Gushiken (N. Gushiken)
Sound‑Label ManagementMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Iku Mizutani (I. Mizutani)
Sound SpecificationsMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Noriko Gushiken (N. Gushiken)

- MSX Version -

Chief EditorNoriko Gushiken (N. Gushiken)
BGM Conversion Data ProductionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)
BGM Conversion Data ArrangenentMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)
Sound Effect Conversion Data ProductionIku Mizutani (I. Mizutani), Kazuhiko Uehara (K. Uehara), Kinuyo Yamashita (K. Yamashita), Shinji Tasaka (S. Tasaka)
Sound Effect Conversion Data ArrangementIku Mizutani (I. Mizutani), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)
TransferNoriko Gushiken (N. Gushiken)
Post‑HandlingNoriko Gushiken (N. Gushiken)
System debugNoriko Gushiken (N. Gushiken)
Sound Valuation TeamYoshinori Sasaki (Y. Sasaki), Iku Mizutani (I. Mizutani), Noriko Gushiken (N. Gushiken), Kazuhiko Uehara (K. Uehara), Kinuyo Yamashita (K. Yamashita), Masahiro Ikariko (M. Ikariko), Yasuhiko Manno (Y. Manno), Motoaki Furukawa (M. Furukawa), Seiichi Fukami (S. Fukami), Shinya Sakamoto (S. Sakamoto), Tomoko Nishikawa (T. Nishikawa), Naoki Matsui (N. Matsui), Hideo Kojima (H. Kojima)
Special ThanksYHP / PC_88, MSC / RS_232C, Yuko Kurahashi (Y. Kurahashi), Tsuyoshi Sekito (T. Sekito), Shinya Sakamoto (S. Sakamoto), Tomoko Nishikawa (T. Nishikawa [YAN san])

"Package Unit"

Chief EditorNaoki Matsui (N. Matsui), Hideo Kojima (H. Kojima)
Package ConceptNaoki Matsui (N. Matsui), Hideo Kojima (H. Kojima)
Package DesignNaoki Satō (N. Satou)

- Illustration -

Illustration ConceptNaoki Matsui (N. Matsui), Hideo Kojima (H. Kojima)
IllustrationYuji Kaida (Mr. Kaida [free])

- Package Front (Snatcher) -

Design / ConceptYoshihiko Ōta (Y. Ohta)
Model ProductionYoshihiko Ōta (Y. Ohta)
SupportOhta FE Industry, Tetsuhiko Ohta
PixNaoki Satō (N. Satou)

- Reverse Side of Package -

ConceptNaoki Matsui (N. Matsui), Hideo Kojima (H. Kojima)
Filming The Screen ShotNaoki Satō (N. Satou)
Design / LayoutNaoki Satō (N. Satou)

- Package Design -

ConceptNaoki Satō (N. Satou)

- Packaging & Seal -

Design / ConceptNaoki Satō (N. Satou)

"Manual Unit"

Chief EditorHideo Kojima (H. Kojima)
Written byHideo Kojima (H. Kojima)
IllustrationTomiharu Kinoshita (T. Kinoshita), Yoshihiko Ōta (Y. Ohta)
Comic (Snatcher)Tomiharu Kinoshita (T. Kinoshita)
Screen ShotNaoki Satō (N. Satou)
Manual ConceptNaoki Matsui (N. Matsui), Hideo Kojima (H. Kojima)
Manual DesignNaoki Satō (N. Satou)

"BGM of Snatcher" - "TEAM LOGO" (Slave to METAL)

CompositionM. Shirakawa (M. Sirakawa)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"PROLOGUE DEMO" (Bio Hazard_Snatcher)

CompositionMasahiro Ikariko (M. Ikariko)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"THEME OF OPENING" (Twilight of Neo Kobe City)

CompositionSeiichi Fukami (S. Fukami)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"TITLE TELOP" (Evil Ripple)

CompositionMasahiro Ikariko (M. Ikariko)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"SNATCHER TITLE" (Squeak!!)

CompositionIku Mizutani (I. Mizutani), Masahiro Ikariko (M. Ikariko)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"THEME OF METAL GEAR" (Theme of TARA)

CompositionMasanori Adachi (M. Adachi)
ConversionIku Mizutani (I. Mizutani), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)
remix from''METAL GEAR'' RC_750 1987

"PURSUER PART1" (Creeping Silence)

CompositionMasahiro Ikariko (M. Ikariko)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"PURSUER PART2" (Criminal Omen)

CompositionS. Masuda
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"PURSUER PART3" (Pleasure of Tension)

CompositionMasahiro Ikariko (M. Ikariko)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"PURSUER PART4" (Endless Pursue)

CompositionMasahiro Ikariko (M. Ikariko)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"PURSUER PART5" (Follow up The Scent)

CompositionS. Masuda
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"KATRINE PART1" (Innocent Girl)

CompositionMasahiro Ikariko (M. Ikariko)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"KATRINE PART2" (Theme of katrine)

CompositionMasahiro Ikariko (M. Ikariko)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"WRONG ANSWER" (Axia)

CompositionS. Masuda
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"BATHROOM" (Virulent Smile)

CompositionMasahiro Ikariko (M. Ikariko)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"JOY DIVISION" (Decadance Beat)

CompositionMasahiro Ikariko (M. Ikariko)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"JAIME" (Theme of JAIME)

CompositionM. Shirakawa
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"JINGLE BELL" (Jingle bell 2042)

CompositionPear Point
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara), M. Shirakawa

"OUTER HEAVEN1" (The Entrance to Hell)

CompositionSeiichi Fukami (S. Fukami)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"OUTER HEAVEN2" (Theme of IZABEL)

CompositionM. Shirakawa
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"TITLE PART1" (Theme of JUNKER)

CompositionM. Shirakawa
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"TITLE PART2" (Theme of RANDAM)

CompositionM. Shirakawa
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"TITLE PART3" (Faded Memories)

CompositionM. Shirakawa
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"TITLE PART5" (Peace of Mind)

CompositionM. Shirakawa
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"BLOW UP TRICYCLE"

CompositionMasahiro Ikariko (M. Ikariko)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"MORTUARY PART1" (Morg)

CompositionMasahiro Ikariko (M. Ikariko)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"RESTORATION"

CompositionMasahiro Ikariko (M. Ikariko)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"GOODBYE RANDAM" (Eternal Promise)

CompositionSeiichi Fukami (S. Fukami)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"REQUIEM" (For Harry)

CompositionSeiichi Fukami (S. Fukami)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"SEARCH LIGHT" (Spreading Diehard)

CompositionMasahiro Ikariko (M. Ikariko)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"TRANSFORM RISA" (Virtual Image)

CompositionS. Masuda
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"ACTION" (Danger Dance...and Justice for all)

CompositionM. Shirakawa
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"EPIROGUE" (Beyond Sorrows)

CompositionM. Shirakawa
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"CREDITS"

CompositionMasahiro Ikariko (M. Ikariko)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"GAME OVER" (Lament for The Death)

CompositionMasahiro Ikariko (M. Ikariko)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"ENDING 1" (Master of Puppets Among The Disease)

CompositionMutsuhiko Izumi (M. Izumi)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

"THEME OF ENDING" (We Have to Struggle for Our Future Against Our Doubt)

CompositionMutsuhiko Izumi (M. Izumi)
ConversionMasahiro Ikariko (M. Ikariko), Kazuhiko Uehara (K. Uehara)

Credits

NamingNaoki Matsui (N. Matsui), Hideo Kojima (H. Kojima)
all songs published by "THE SNATCHER" excpt "METAL GEAR", "JINGLE BELL"studio ''SOUND LABO'' 1988
‑ special thanks -ASCII, NEC, Panasonic, Sanyo, Seiden, Sony
C 1988Konami
Presented byTeam ''METAL SLAVE''

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Hideo Kojima, 69 other games
Kuniaki Kinoshita, 54 other games
Kazuhiko Uehara, 54 other games
Iku Mizutani, 45 other games
Yoshihiko Ōta, 31 other games
Kinuyo Yamashita, 30 other games
Hideaki Shikama, 29 other games
Tsuyoshi Sekito, 28 other games
Masanori Adachi, 28 other games
Motoaki Furukawa, 23 other games
Yoshinori Sasaki, 22 other games
Shinya Sakamoto, 20 other games
Kazutomo Terada, 20 other games
Hiroyuki Fukui, 20 other games
Naoki Satō, 19 other games
Masahiro Ikariko, 15 other games
Mutsuhiko Izumi, 13 other games
Kouji Murata, 12 other games
Chisa Matsuda, 11 other games
Yuji Kaida, 11 other games
Kōji Toyohara, 11 other games
Satoshi Yoshikawa, 10 other games
Shinji Tasaka, 10 other games
Seiichi Fukami, 10 other games
Masanori Shiku, 7 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

SD Snatcher, a group of 16 people
Metal Gear 2: Solid Snake, a group of 11 people
Space Manbow, a group of 7 people
King's Valley II, a group of 7 people
Quarth, a group of 7 people
Vampire Killer, a group of 6 people
The Treasure of Usas, a group of 6 people
Sunset Riders, a group of 6 people
F-1 Spirit: The Road to Formula 1, a group of 6 people
Metal Gear, a group of 5 people
Hinotori, a group of 5 people
Nemesis 2, a group of 5 people
Policenauts, a group of 5 people
Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back from the Sewers, a group of 5 people
Jikkyō Oshaberi Parodius, a group of 4 people
Gradius: The Interstellar Assault, a group of 4 people
Batman: The Animated Series, a group of 4 people
Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan, a group of 4 people
Knightmare II: The Maze of Galious, a group of 4 people
Fantastic Journey, a group of 4 people
Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue, a group of 4 people
International Superstar Soccer Deluxe, a group of 4 people
Hybrid Heaven, a group of 3 people
Rush'n Attack, a group of 3 people
Jikkyō Power Pro Wrestling '96: Max Voltage, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60835)