Moby Poll: What kind of game collector are you?

Tenshitachi no Gogo 2: Minako (PC-88)

Tenshitachi no Gogo 2: Minako Screenshots

PC-88 version

Tenshitachi no Gogo 2: Minako PC-88 Interesting sound configuration screen...

Interesting sound configuration screen...

Tenshitachi no Gogo 2: Minako PC-88 That's the first image of the game...

That's the first image of the game...

Tenshitachi no Gogo 2: Minako PC-88 Title screen

Title screen

Tenshitachi no Gogo 2: Minako PC-88 The beginning of gameplay

The beginning of gameplay