A-Train Screenshots (PC-98)

User Screenshots

PC-98 version

Title screen
Main menu