The Nightmare of Druaga: Fushigino dungeon Screenshots (PlayStation 2)

User Screenshots

PlayStation 2 version

Title screen
Menu screen