RC Revenge Screenshots

User Screenshots

PlayStation version

Title Screen
Menu
Choose your car
Loading Screen
Run baby run...
You can do it, yes !