Pac-Mania (Sharp X68000)

Pac-Mania Screenshots

Sharp X68000 version

Opening screen
Title screen