Pac-Mania Screenshots (Sharp X68000)

User Screenshots

Sharp X68000 version

Opening screen
Title screen