Shining Force: The Sword of Hajya Screenshots

User Screenshots

Game Gear version

Title screen: US version
Text intro
Title screen: Japanese version (Shining Force Gaiden II)

Official Screenshots

  • Shining Force: The Sword of Hajya Screenshot
    Nintendo eShop
  • Shining Force: The Sword of Hajya Screenshot
    Nintendo eShop
  • Shining Force: The Sword of Hajya Screenshot
    Nintendo eShop