Stunt Run Screenshots (Symbian)

User Screenshots

Symbian version

External view
In-car view