Darius+ Credits

Credits

Executive ProducerMakoto Sakio
ProducerToshio Tabeta
DirectorKōji Matsuda
ProgrammerMasashi Shimizu, Masatoshi Kanemitsu, Hideki Mesuda (Hacker), Masashi Inde (Max Inde)
Hi‑Speed MathpackJunichi Ten Takao (Ten)
Graphic ComposerToshio Tabeta (Hyper), Kōji Matsuda (Gu-Gu-), Yasunori Takahara (Bear)
Recording SupervisorsYukihiro Tō, Kimitoshi Hashizume
Sound EffectShigeharu Isoda, Kenichiro Isoda
Map ConvertTakashi Ozawa, Waruiko Ishibashi
Special Thanks toNaoto Yamamoto, Tsuyoshi Matsumoto, Yutaka Kubouchi, Shigenobu Nanbu, Noriaki Ohtsuka, Noriyuki Watanabe, Kaoru Murohoshi, Fumiko Suzuki (Cuty), Kenichi Yamashita (Metal Yamashita), T. Hayashi, Chieko Ochiai (Charmy), Chisato Yanagi, Fumio Kurosawa
Excellent Turbo C CompilerAnd As.exe
1990NEC Avenue
Licensed byTaito Corp.

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Toshio Tabeta, 47 other games
Shigeharu Isoda, 33 other games
Kōji Matsuda, 18 other games
Masashi Shimizu, 16 other games
Yasunori Takahara, 16 other games
Kenichi Yamashita, 13 other games
Fumiko Suzuki, 13 other games
Tsuyoshi Matsumoto, 12 other games
Noriyuki Watanabe, 12 other games
Kaoru Murohoshi, 10 other games
Makoto Sakio, 10 other games
Masashi Inde, 8 other games
Hideki Mesuda, 7 other games
T. Hayashi, 7 other games
Kenichiro Isoda, 7 other games
Takashi Ozawa, 5 other games
Yutaka Kubouchi, 5 other games
Yukihiro Tō, 5 other games
Shigenobu Nanbu, 5 other games
Masatoshi Kanemitsu, 4 other games
Chieko Ochiai, 4 other games
Junichi Ten Takao, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Darius Alpha, a group of 25 people
Splash Lake, a group of 14 people
Fantasy Zone, a group of 10 people
Hellfire S, a group of 10 people
After Burner II, a group of 9 people
Altered Beast, a group of 8 people
Hyper Dyne: Side Arms Special, a group of 7 people
Rainbow Islands, a group of 6 people
Dōkyūsei, a group of 6 people
Space Harrier, a group of 5 people
Gain Ground, a group of 5 people
Monster Maker: Yami no Ryū Kishi , a group of 5 people
OutRun, a group of 5 people
Monstania, a group of 4 people
Quiz Avenue, a group of 4 people
ThunderBlade, a group of 3 people
Son Son II, a group of 3 people
Quiz Avenue II, a group of 3 people
Down Load 2, a group of 3 people
Mahjong on the Beach, a group of 3 people
Dragon Knight II, a group of 3 people
Ai: Chō Aniki, a group of 3 people
Twin Hawk, a group of 3 people
Down Load , a group of 3 people
Sagaia, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (60835)