Mega Man 3 Credits

Staff

No. 17: Needle ManNobihiko Akatsuka
No. 18: Magnet ManNagashi Kii
No. 19: Gemini ManYoshihito Hattori
No. 20: Hard ManKazuhiko Oguro
No. 21: Top ManYasushi Konjiki
No. 22: Snake ManYuhjiro Ishitani
No. 23: Spark ManMikihiro Suzuki
No. 24: Shadow ManTakumine Yoshida
Character DesignerKeiji Inafune (Inafking), Yasuaki Kishimoto (Yasukishi), Tokimi293, Zizi, Donchan
Sound ComposerYasuaki Fujita (Bunbun)
ProgrammerT. K., A. M., Kero Kero
PlannerPatariro
Sub PlanningHatukoochan, Bamboo, Keiji Inafune (Inafking)
Special ThanksMutsuo Shimomura, Takashi Fujioka, Akio Yabuki, Takehiro Suzuki, Tomohiro Komine, Yoshitomo Imaizumi, Masayoshi Anzaki, Junjiro Kimura, Katsuhiro Nakamura, Atsushi Watanabe, Yuusuke Murata, Takashi Umezawa, Tomohiro Takei, Tomohide Asakura, Takashi Yoshimura, Yoshitane Okimoto, Yataka Suzuki, Keisuke Hokku, Taku Hikichi, Tsutomu Kond, Hiroki Okabe, Hisatomo Tanaka, Akira Obata, Bungo Iwai, Shinpei Johno, Tetsu Akiyama, Masashi Haruki, Shouchiro Yamaguchi, Keisuke Kamioosako, Fumitomo Kagami, Makoto Inoue, Mrs. Tarumi, Jyagua, Takepong, Ashenden, Koba Win, Aribon, Yacchan Z., Iriko‑Chan

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Keiji Inafune, 79 other games
Atsushi Watanabe, 20 other games
Yasuaki Fujita, 17 other games
Yasuaki Kishimoto, 15 other games
Bungo Iwai, 4 other games
Yoshihito Hattori, 4 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mega Man 4, a group of 5 people
Mega Man 5, a group of 4 people
Mega Man 2, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by Patrick Bregger (151087)