Pokémon Fushigi no Dungeon: Ikuzo! Arashi no Bōkendan (Wii)

Pokémon Fushigi no Dungeon: Ikuzo! Arashi no Bōkendan Screenshots

Wii version

Title screen