BreakThru! Screenshots (Windows 3.x)

User Screenshots

Windows 3.x version

Title screen
Options menu
Single mode
Dual wall mode