Tower Screenshots (Windows 3.x)

User Screenshots

Windows 3.x version

Main menu.
Control screen.