Fengse Huanxiang 3: Zui yu Fa de Zhenhunge Screenshots (Windows)

User Screenshots

Windows version

Title screen
Preparing for battle
Your movement range
Enemy turn
Introduction
Credits have a nice backgrounds!
Some dialogue