User review spotlight: Carmageddon (DOS). Released in 1997.

Fengse Huanxiang 3: Zui yu Fa de Zhenhunge (Windows)

Fengse Huanxiang 3: Zui yu Fa de Zhenhunge Screenshots

Windows version

Fengse Huanxiang 3: Zui yu Fa de Zhenhunge Windows Title screen

Title screen

Fengse Huanxiang 3: Zui yu Fa de Zhenhunge Windows Preparing for battle

Preparing for battle

Fengse Huanxiang 3: Zui yu Fa de Zhenhunge Windows Your movement range

Your movement range

Fengse Huanxiang 3: Zui yu Fa de Zhenhunge Windows Enemy turn

Enemy turn

Fengse Huanxiang 3: Zui yu Fa de Zhenhunge Windows Introduction

Introduction

Fengse Huanxiang 3: Zui yu Fa de Zhenhunge Windows Credits have a nice backgrounds!

Credits have a nice backgrounds!

Fengse Huanxiang 3: Zui yu Fa de Zhenhunge Windows Some dialogue

Some dialogue